BH 2019.10.261 I. A társtettesként különösen nagy értékre, üzletszerűen megvalósított orgazdaság bűntette bűnszervezetben elkövetett, ha a terhelt közel két éven át nagy értékű lopott gépjárműveket vagyoni haszon elérése végett szerez meg, s a lopott gépjárművek továbbértékesítése érdekében másik öt bűntársával együttműködve a feladatokat racionálisan megosztva cselekszik, a járműveket hamis azonosító jellel és meghamisított okiratokkal látja el, mely cselekményekben ő maga tíz alkalommal vesz részt a járművek származását legalizáló hamis okmányok elkészítéséhez szükséges adatok beszerzésével [Btk. 379. § (1) bek., (6) bek. b) pont]. II. A bűnszervezetben elkövetés terhelt általi belátásához ténybeli alap annak felismerése, hogy a szervezet, melynek tevékenységébe bekapcsolódik, összehangoltan, célszerű munkamegosztás alapján működik, nem elszigetelt, nem alkalmi csoportosulás, személyes részvétele más személy előző cselekményeihez kapcsolódik, a sajátja pedig további láncolatos feladat-végrehajtást feltételez [Btk. 459. § (1) bek. 1. pont]. III. A Be. tételesen felsorolja azokat az eljárási szabálysértéseket, amelyek miatt a jogerős ügydöntő határozat felülvizsgálható, ám ezek között az indokolási kötelezettség megsértése, a tárgyalási időközre vonatkozó eljárási rendelkezés megsértése, valamint a jegyzőkönyv kijavításának elmulasztása nem szerepelnek, ezért felülvizsgálati okot sem képeznek [Be. 608. § (1) bek., 649. § (2) bek. d), e) pont]. Teljes határozat megtekintése
BH 2019.10.259 I. A bűnszervezetben elkövető cselekedhet a szervezet teljes fennállása alatt, időszakosan és eseti jelleggel is; része lehet az összehangolt működést biztosító személyi körnek, de bűnszervezetben elkövető lehet az is, aki csak egy részelemet biztosít a szervezet működéséhez. Így a bűnszervezetben elkövetés megállapítható azzal szemben is, aki - eseti jelleggel - egyetlen cselekményt valósít meg akár tettesként, akár részesként, ha tudata átfogta a bűnszervezet tárgyi ismérveit. Emellett akkor, ha annak feltételei fennállnak, a folytatólagosságot is meg kell állapítani [Btk. 6. § (2) bek., 12. §, 459. § (1) bek. 1. pont]. II. Bűnszervezet létrejöhet úgy is, hogy a korábban törvényesen működő csoport tagjai súlyos megítélésű bűncselekmények elkövetését határozzák el és szervezetük kereteit felhasználva azokat meg is valósítják, feltéve, hogy működésük kapcsán fennállnak a bűnszervezet alanyi és tárgyi feltételei; az abban résztvevők magatartása bűnszervezetben elkövetettként értékelendő és velük szemben a büntetést erre figyelemmel kell kiszabni [Btk. 459. § (1) bek. 1. pont, 37. § (3) bek. b) pont ba) alpont, 38. § (4) bek. c) pont, 86. § (1) bek. b) pont, 91. § (1) bek.]. III. A törvény az ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekményt mint szervezeti célt írja elő a bűnszervezet feltételeként, és nem követeli meg az ilyen bűncselekmény tényleges megvalósulását [Btk. 459. § (1) bek. 1. pont]. Teljes határozat megtekintése