Adat- és jogvédelmi nyilatkozat

A HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a HVG-ORAC Kft. (a továbbiakban: Kiadó) által meghatározott ügyfélkör (a továbbiakban: a Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások tartalmának mindennemű másolása, továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.

Egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférés előfizetéshez és regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Felhasználó olyan információkat is a Kiadó rendelkezésére bocsáthat, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Kiadó, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván ezen adatokat. A Kiadó tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Amennyiben Felhasználó harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személy személyes adatait adta meg, vagy egyébként a Kiadó szolgáltatásának használata során kárt okoz, Kiadó az ebből eredő kárát közvetlenül a Felhasználóval szemben érvényesítheti. Kiadó ezen esetben minden lehetséges és elvárható segítséget megad az eljárásban részt vevő hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kiadó Online szolgáltatása egy, hardver és szoftver elemeket is magában foglaló, távközlési eszköz útján létesített kapcsolatot jelent a Kiadó és a Felhasználó között, melynek során az információ szolgáltatása harmadik személyek által hozzáférhető, nyilvános hálózat (az Internet) igénybevételével történik. Kiadó e tényt szem előtt tartva törekszik arra, hogy szolgáltatása minden szempontból biztonságosnak minősüljön.

Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a Kiadó szerzői jogi védelem alatt álló saját, kizárólagos vagy egyéb kiadói, vagy más szerződésén alapuló információi. A szerzői jogi védelem alatt nem álló közérdekű információkra az adatbázisra vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.

A Kiadó szolgáltatásain található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem használhatók. A Kiadó szolgáltatásainak egyes részeit a Felhasználó kizárólagosan saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a szolgáltatás így többszörözött részének a továbbhasznosítására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

Kiadó a szolgáltatásai keretében nyújtott információkért, azok helyességéért vagy valóságtartalmáért, azok hivatalosságáért való felelősségét jelen nyilatkozattal kizárja. Kizár továbbá a Kiadó bárminemű felelősséget a Felhasználó esetleges olyan káraiért, melyek a Felhasználó azon magatartásából erednek, melynek alapja az a szolgáltatott információk helyessége, valóságtartalma vagy hivatalossága. Kiadó szolgáltatásainak használata kizárólag a Felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Kiadó évi 99%-os rendelkezésre állás vállalása mellett nem vállal felelősséget szolgáltatásai teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve a teljes leállításból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. Kiadó kötelezettséget vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.

A Kiadó Internetes oldalain jóhiszeműen követi a számítógépes hálózatok általánosan elfogadott szabályait, a Netikettet.

Minden egyéb, ezen az oldalon nem szabályozott kérdésben a magyar jog az irányadó.

Kiadó fenntartja a jogot, hogy a fentiekben ismertetett szabályozást bármikor, előzetes vagy utólagos értesítés nélkül megváltoztatassa, esetleg megszüntesse, azzal a kitétellel, hogy Kiadó lehetőségeihez képest a jóhiszeműség keretein belül igyekszik a Felhasználókat az estleges változásokról időben tájékoztatni.