Általános Szerződési Feltételek

 

1. A felek meghatározása

Jelen előfizetői szerződés létrejött egyrészről a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 14., adószám: 10649321-2-41, képviseli: dr. Frank Ádám ügyvezető) mint Kiadó, másrészről a Kiadó által kiadott vagy viszonteladóként forgalmazott terméke(ke)t a Megrendelésben megrendelő személy, mint Előfizető (ideértve a meghatározott termékeket jogszerűen, ingyenesen használó felhasználókat) között a mai napon az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgyát

(a) az Előfizető által kitöltött megrendelőlap; vagy

(b) az Előfizető által az interneten megadott, választott adatok; vagy

(c) jogszerű ingyenes használat esetén az ingyenes használatra vonatkozó felhívásnak megfelelő használat;

(d) az Előfizető által befizetett díjbekérőhöz megküldött ajánlat;

(e) az Előfizető által egyéb módon (levél, e-mail, telefon) megadott, dokumentált ajánlatkérés

(továbbiakban együttesen: a Megrendelés) határozza meg. A Megrendeléssel a felek között létrejött jogviszony vonatkozhat

(a) elektronikus termék;

(b) folyóirat;

(c) könyv;

(d) rendezvényi részvétel

szolgáltatására. A felek között létrejött szerződés alapján az Előfizető tulajdonjogot szerez kivéve, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek eltérően rendelkeznek. A Kiadó által viszonteladóként forgalmazott elektronikus termék vonatkozásában a Kiadó a terméket előállító és azt az Előfizetőnek folyamatosan szolgáltató harmadik fél nevében és javára köt szerződést az Előfizetővel, így a termék szolgáltatására vonatkozó jogviszony közvetlenül az Előfizető és a harmadik fél között jön létre, ez utóbbi általános szerződési feltételeinek megfelelően. A Kiadó ezt a tényt, és a harmadik fél személyét a szerződéses ajánlatában közli, valamint a harmadik fél általános szerződési feltételeit az Előfizető számára megismerhetővé teszi.
A Bisnode Magyarország Információ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bisnode) által a Jogkódex felhasználók számára szolgáltatott egyedi céginformációs szolgáltatás (Bisnode Cégkódex) különös szerződési feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A szerződés tárgyi terjedelme

Felek megállapodnak abban, hogy Előfizető használati jogot szerez az általa megrendelt elektronikus terméken. A használati jog nem foglalja magában a tulajdonjogot.

4. A szerződés időtartama

Felek az elektronikus termékekre (így például, de nem kizárólag a CD, DVD, on-line szolgáltatás, e-könyvek), valamint a folyóiratra vonatkozó előfizetői szerződést a Megrendelésen feltüntetett időszakra, vagy korlátlan tartamú használatra kötik. Az Előfizető a következő időperiódusra történő megrendelése ellenértékének a Kiadó részére történő megfizetésével hosszabbíthatja meg az előfizetését az egyes termékekre.

5. A szerződéses ellenérték

A termékek ellenértékét a Felek a Megrendelésben állapítják meg.

6. A termék használatának megkezdése

Felek megállapodnak abban, hogy Előfizető az elektronikus termék használatát a szerződéses ellenérték Kiadó általi kézhezvételétől számított legkésőbbi 6. munkanapon megkezdheti; ennek feltételeit a Kiadó biztosítja.

7. A felhasználói engedély hatálya

Előfizető tudomásul veszi, Kiadó pedig kijelenti, hogy a keretszoftver és az adatbázis a Kiadó tulajdonát képezi.

Egyedi felhasználás esetén az előfizetett elektronikus termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányához egyidejűleg csak egy személy férhet hozzá. Az elektronikus termék és szoftver egyszeres felhasználói jogú példányára vonatkozó használati jog különböző számítógépeken sem egyidejűleg, sem több felhasználó között megosztva nem érvényes. A licenc az elektronikus termékre és a szoftverre, mint egységre vonatkozik, annak alkotóelemei nem különíthetők el egynél több számítógépen történő alkalmazás céljából.

Intranetes (belső hálózati) felhasználás esetén az előfizetett elektronikus termék és a használt szoftver többszörös felhasználói jogú példányához a Megrendelésben meghatározott használati jognak megfelelő számú felhasználó férhet hozzá. Korlátlan hozzáférési jogosultság esetében a felhasználók az Előfizetőnél alkalmazott munkavállalók.

Internetes (nemzetközi számítógépes hálózati) felhasználás esetére az Intranetes felhasználói szabályok vonatkoznak.

8. A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások

A szoftvert tilos:

(a) visszafordítani, visszafejteni vagy belőle más módon forráskódot előállítani;
(b) belső felépítésének feltárását célzó elemzésnek alávetni;
(c) módosítani, vagy a szoftver átalakítására előkészületet tenni;
(d) másolni, kivéve egyetlen példány másolását archiválás céljából;
(e) kölcsönözni, bérbe vagy haszonbérletbe adni;
(f) a megfelelő használati jog nélkül Internetes vagy intranetes rendszerben használni;
(g) olyan módon használni, ami mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérthetné.

9. Az elektronikus termék és a szoftver használati jogának átruházása

Sem az Előfizető, sem a Kiadó a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem jogosult az Őt az elektronikus termék megrendelése alapján megillető jogot másra végleges jelleggel átruházni, vagy azt más részére engedményezni.

10. A termék és a szoftver használati jogának megszűnése

A Kiadó jelen szerződéssel biztosított használati jog gyakorlását megszűntetheti, amennyiben Előfizető a szerződésben foglalt feltételeket megszegi. Ez esetben Előfizető köteles megsemmisíteni a termék és a szoftver összes másolatát és alkotóelemét, bármely adathordozón is tárolta azokat. A megsemmisítés tényét a Kiadó jogosult a helyszínen, megbízottja útján, az előfizető üzleti tevékenységének zavarása nélkül ellenőrizni.

11. Korlátozott felelősség

Kiadó kizár minden, az elektronikus termék szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget. Kiadó kizárja a felelősséget az elektronikus terméken vagy termékeken esetlegesen előforduló szöveghibákra vagy szerzői véleményekre alapozott döntésekből eredő, az Előfizetőt ért közvetlen vagy közvetett károkért. Kiadónak a jelen szerződés bármely pontja alapján támasztható felelőssége minden esetben legfeljebb az Előfizető által az elektronikus termékért vagy termékekért fizetett licencdíj összeghatáráig terjed.

12. Frissítések

Amennyiben az elektronikus termék vagy szoftver a Kiadó másik termékének frissítésével jött létre, azt az Előfizető kizárólag a frissített elektronikus termékkel együtt használhatja, kivéve, ha a frissített elektronikus terméket megsemmisítette. Előfizető a frissített elektronikus terméket is csak jelen előírásoknak megfelelően használhatja.

13. Szerzői jog

Az elektronikus terméknek és a szoftvernek, az összes írásos dokumentumnak és a szoftver összes másolatának tulajdonosi és szerzői joga a Kiadót illeti meg. Előfizető a jelen szerződés keretei között nem kizárólagos jogot kap arra, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező elektronikus termékben iratminták és formanyomtatványok kerülnek publikálásra, úgy azokat jogi szakmai céllal felhasználja, mely jogosultság licencenként egy felhasználót illet meg. Kifejezetten tilos a jelen elektronikus termékben megjelenő bármely anyag bármilyen kiadói jellegű nyomtatott vagy elektronikus újrafelhasználása. Az elektronikus terméket és a szoftvert a szerzői jog és nemzetközi megállapodások védik. Az elektronikus termék és a szoftver mellékelt írásos dokumentációja nem sokszorosítható.

14. Adathordozók

Az elektronikus terméket és a szoftvert egynél több adathordozó tartalmazhatja. Tekintet nélkül a kapott adathordozó típusára és méretére, Előfizető csak az egyik lemezkészletet használhatja. A fennmaradó lemezkészletet Előfizető nem használhatja másik számítógépen, illetve nem telepítheti arra. A fennmaradó adathordozót nem veheti, illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem ruházhatja át. Internetes felhasználás esetén a fenti szabályok csak az adathordozón átadott szoftverrészekre alkalmazandók.

15. Terméktámogatás

Felek megállapodnak abban, hogy Kiadó az elektronikus termékkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai és használati problémák megoldásához e-mailes és telefonos terméktámogatást biztosít, melyet Előfizető a jogkodex.hu weboldalon, illetve a +36-1/340-2304-es telefonszámon vehet igénybe. Kivételesen bonyolult esetben Kiadó személyes terméktámogatást is nyújthat, egyedi elbírálás alapján. A terméktámogatás igénybe vehető előfizetéses termékek esetében az előfizetés időtartama alatt, míg egyszeri vásárlású termékek esetében a vásárlás napjától számított 1 azaz egy éven keresztül.

16. Szavatosság és jótállási feltételek

Amennyiben a megrendelt elektronikus termék hibás, akkor a Kiadó az Előfizető részére a jelen szerződés 15. pontjában meghatározott „Terméktámogatást” nyújt. Amennyiben a megrendelt termék hibás, esetleg a szállítás során sérül, akkor a Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a sérült, vagy hibás terméket díjmentesen kicseréli. A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy amennyiben az Előfizető a kicserélés lehetőségével nem kíván élni, akkor a megrendelt termék vételárát Kiadó visszatéríti az Előfizető részére.

17. Szállítási költség és a szállítás feltételei

A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy folyóirat megrendelésekor belföldre történő szállítás esetén szállítási költséget nem számít fel.
A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról is, hogy a folyóiraton kívüli megrendelés esetén a megrendelt termék kiszállítása belföldön a GLS Futárszolgálat munkatársai által történik munkanapokon 8 óra és 20 óra között, illetve utánvétel esetén a Magyar Posta által, melynek költségét az Előfizető köteles viselni. A kiszállítás költsége az alábbiak szerint alakul:

A kiszállítás díja banki átutalás és bankkártyás fizetés esetén 0-2 kg-ig 1250 Ft (bruttó ár), 2-5 kg-ig 1450 Ft (bruttó ár), 5 kg felett 1650 Ft (bruttó ár), utánvétes csomag esetén 0-2 kg-ig 1550 Ft (bruttó ár), 2-5 kg-ig 1750 Ft (bruttó ár), 5 kg felett 1950 Ft (bruttó ár). Az utánvét lehetőségét a Kiadó ujbtk.hu és ptk2013.hu weboldalain megvett termékekre nem biztosítja.

A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy a megrendelt termék kiszállítása külföldön akként történik, hogy a megrendelés Kiadóhoz történő megérkezését követően Kiadó tájékoztatja a megrendelt termék szállításával felmerülő költségekről. Amennyiben az Előfizető a részére megküldött postaköltség vonatkozásba akként nyilatkozik, hogy szállítási költség megfizetését vállalja, úgy Kiadó a terméket részére megküldi.

18. A teljesítés egyéb feltételei

A megrendelt termék ellenértékét és szállítási költségét az Előfizető a megrendelt termék mellett található számla kiegyenlítésével: átutalással vagy utánvéttel köteles kiegyenlíteni (a kiküldött számla egyszerre tartalmazza a megrendelt termék ellenértékét és a szállítási költséget). A Kiadó ujbtk.hu és ptk2013.hu weboldalain történő vásárlás esetén az Előfizető online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a termék ellenértékét és a szállítási költséget. A Kiadó tájékoztatja továbbá az Előfizetőt arról is, hogy a megrendelés teljesítésére a megrendelés elküldését követő két munkanapon belül kerül sor.

19. Az elállási jog gyakorlása

A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy elektronikus termék megrendelése esetén a termék jellegére tekintettel elállási jogot nem biztosít.
A Kiadó tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy a megrendelt termék (kivéve: elektronikus termék) kézhezvételét követő nyolc napon belül az Előfizető indokolás nélkül jogosult vételi szándékától elállni. Ebben az esetben a Kiadó a termékért kifizetett ellenértéket köteles visszatéríteni az Előfizető részére, a termék Kiadó részére történő visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre valamint a termék Kiadó részére történő visszajuttatásával felmerülő költségekre nem vonatkozik.
A Kiadó tájékoztatja Előfizetőt arról is, hogy CD vagy DVD megrendelése esetén csak a Kiadó részére bontatlan csomagolásban visszaküldött CD vagy DVD vételárát téríti vissza.

20. Joghatály

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Magyarország Polgári Törvénykönyvére.

21. Egyéb rendelkezések

Előfizető a Kiadó által kiadott termék vagy termékek Megrendelésével a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el, mely tényt a Megrendelés szövege is rögzíti.
Kiadó az Előfizetőnek történő első teljesítéssel és az ellenszolgáltatás elfogadásával a jelen Általános Szerződési Feltételeket akaratával minden részletében és kitételében megegyezőnek ismeri el.


1. számú melléklet

Éves előfizetésű kiadvány / Csomag
DVD-n vagy on-line
előfizetés időtartama 1 év
CD-n megjelenő kiadvány egyszeri megvásárlás (korlátlan idejű használat)
E-könyv (on-line eléréssel)
1. klasszikus e-könyv (papír alapú könyv elektronikus feldolgozása) egyszeri megvásárlás (korlátlan idejű használat)
2. e-kapcsos könyv (folyamatosan aktualizált) előfizetés időtartama 1 év
3. folyamatosan bővülő, ill. aktualizált „e-könyv„ (pl.: döntvénytár, iratmintatár) előfizetés időtartama 1 év


2. számú melléklet

A Jogkódex termékcsalád bármelyik tagjának Előfizetői a Bisnode Cégkódexet – akár térítés nélkül, akár térítés mellett – a Bisnode szerződéses feltételei (amelyet az első használat előtt az Előfizetőnek el kell fogadni), valamint az alábbiak szerint vehetik igénybe:

Tilos a Bisnode Cégkódexet képező céginformációkat tisztességtelen vagy csalárd ügyletekhez használni, terjeszteni, újrahasznosítani. Az Előfizető a céginformációt kizárólag belső, saját üzleti tevékenységéhez használhatja.

A Bisnode és a Kiadó minden az Előfizető általi szerződésszegés következményeiért való felelősségét kizárja.

Az Előfizető a szolgáltatást csak a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között veheti igénybe. Ezen jogszabályok megismeréséért, illetőleg a szolgáltatás jogellenes használatért való felelősség kizárólag az Előfizetőt terheli.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy egy adott cég értékelése, minősítése, hitelkeret megállapítása szakértői és statisztikai módszerekkel történik és pusztán tájékoztató jellegű, így a Bisnode az ezen információkra, ajánlásokra alapított üzleti döntésekért, az ebből eredő esetleges károkért mindennemű felelősségét kizárja.

Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Bisnode által az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból és szerződött partnerektől származik. A Bisnode és a Kiadó kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Bisnode által nem volt megismerhető. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörű adatot, mert a Bisnode részére is téves, illetve hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Bisnode és a Kiadó a téves, illetve hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében, illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja. A Bisnode az általa szolgáltatott bárminemű üzleti információ kapcsán az adatmezők telítettségére garanciát nem vállal.

A Bisnode Cégkódex szolgáltatás a Jogkódex szoftver felületéről érhető el. A Kiadó a Bisnode Cégkódex térítés nélküli szolgáltatását bármikor megszüntetheti.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 21, azaz huszonegy számozott pontot és kettő mellékletet tartalmaz.